ORGANISASJONSUTVIKLING
Organisasjonsutvikling handler om å involvere alle mennesker i organisasjonen til å dra i samme retning. Utviklingen kan skje på flere nivåer samtidig: trening av konkrete ferdigheter, håndtering av konkrete arbeids-problemer, behov for endring av strukturer, utvikling av evne til å lede. Design og gjennomføring av utviklingsprosesser må bestå av både problemløsning og opplevelsesbasert trening. Man må utvikle kompetanse hos alle involverte slik at de blir i stand til å gjennomføre beslutningene om endring og utvikling.

Endring er ikke noe som kan serveres, den må prosesseres fram.

Ledere og medarbeidere må bruke tid sammen for å analysere sine framganger og ekstrahere ut hva de ønsker mer av. Dialoger og møter der man åpner opp for kreativitet, engasjement og en villighet til å ta ansvar utover seg selv. Dette må kobles på strategien der man bygger scenarios og spør hverandre spørsmål som for eksempel:

 Gitt at vi realiserer vår nye strategi, vi kommer i mål og alle er med, hvordan er det da? Hvordan ser det ut? Hva gjør jeg annerledes enn det jeg gjør i dag? Hvilke egenskaper og ferdigheter har jeg som leder brukt for å komme dit? Hvilke hjelpesystemer må være på plass skal vi klare dette? Hva gjør kollegaer og medarbeidere annerledes?

Spørsmålene blir drøftet i i form av større arbeids-konferanser med mange ledere tilstede samtidig, eller mellom to og to bak lukkede dører. Gjennom aktiv dialog samt lærende refleksjoner vil ledere få en klar forståelse av hvilke konkrete behov de har for å møte framtidens utfordringer. Alaric jobber tett med HR der vi sammen fasiliterer, bygger engasjerende arbeidskonferanser og hjelper realisere behovene til organisasjonen.

Relational Coordination (RC)
God organisering er ikke tilstrekkelig for å sikre effektiv samhandling på tvers. Det er heller ikke tilstrekkelig med kompetente og engasjerte medarbeidere. Dagens utfordringer krever mer fleksibilitet, og raskere koordinering mellom ansatte. 

Alaric sitt teoretiske utgangspunkt er den moderne organisasjons-teorien, Relational Coordination Theory. Teorien bygger på at  at man best koordinerer  arbeidet gjennom gode relasjoner. Effektiv koordineringen kommer som følge av gjensidig respekt, delt kunnskap og  felles målsetting. Gode relasjoner springer ut av kommunikasjon som er regelmessig, til rett tid, presis, uten å skylde på hverandre, og med et  felles  ønske om å løse problemene  sammen.

Involveringsdesign og Storgruppemetodikk
Storgruppemetodikk er et godt verktøy for å mobilisere mange aktører i ulike endringsprosesser i organisasjoner.  Samlinger kan involvere opp til flere hundre mennesker over en til flere dager. Det brukes ulike metoder for å sette folk i prosess med egenrefleksjon, dialog, utforskning, rådgivning og beslutninger.

Storgruppe metodikk mobiliserer handlingskraft hos grupper og individer, spesielt omkring tema med høy kompleksitet. Metodene vekker og ivaretar engasjement, kreativitet og innovasjon. Metodene skaper effektiv kommunikasjon samt kunnskapsoverføring som gir økt beslutnings-kvalitet. Metodene og modellene gir også ledere ferdigheter som skaper oppslutning rundt visjoner, strategier og verdier.

Eksempler på storgruppemetoder som Alaric bruker er Scenarios med Dialog intervju, framtidskonferanser, Anerkjennende undersøkelser, Teaming, Dilemma håndtering, Forhandling (Walk in the woods),  Åpent forum, Trio Samtaler, Reflekterende team, After Action Review, Organization scan,  World Café, Open Space mm.

Samtlige metoder bidrar til å skape erfaringsdeling og, ikke minst, eierskap og forpliktelse nedover og utover i organisasjonen. 

 Alaric har kjørt workshops med opp til 250 deltakere.

Strategi- implementering
Toppledelsen bruker noen måneder på å formulere den nye strategien.  Man har seminarer og noen workshops med mellomledere som oversetter og implementerer strategien, for så å ha noen fellesmøter der budskapet formidles til medarbeiderne. Dette er en klassisk og typisk strategiprosess. Det er også kanskje derfor mange strategier forblir fine ord på papiret. 

Slik behøver det ikke å være. Tenk over hvordan dere kan skape en alternativ strategiprosess, hvor implementeringen lykkes.  Vi tar gjerne en prat sammen med deg.

Work Out
Work Out er en svært effektiv metode for problemløsning og håndtering av komplekse problemer i organisasjoner. Metoden benyttes ofte for å håndtere organisasjoners interne utfordringer, spesielt der utfordringene er på tvers av organisatoriske grenser og strukturer. Hensikten er å fjerne unødvendig dobbeltarbeid samt øke de ansattes mulighet til å ta ansvar og påvirke beslutninger som angår deres arbeidsområder men også hele organisasjonen. Work Out er en god metode for å utvikle formelle allianser og uformelle relasjoner internt i organisasjonen men også for forskjellige eksterne interesser som kunder, underleverandører eller bedrifter.

Interessert i å lese mer om temaet? Her er noen boktips: