LEDERUTVIKLING

Fancy forelesninger skaper ikke grunnleggende endring. Det avgjørende er at ledere og medarbeidere tar ansvar for seg selv og sin egen utvikling.  Aksjonslæring er det teoretiske fundamentet vi jobber ut ifra. Lære gjennom å gjøre. Ikke masse prat om teorier og seminarer, men verksted!

Ledere må utvikle seg individuelt, men også som system. Det betyr å finne gode arbeids- og beslutningsprosesser innenfor felleskapet, gjennom involvering og bred forankring. Man må velge arbeidsmåter som begeistrer og man må finne dem selv, ut i fra eget engasjement.

Til dette kreves at ALLE har et levende, felles MÅL med gjensidig TILLIT og RESPEKT på alle nivåer i organisasjonen. KOMMUNIKASJONEN skal være preget av raushet. Man deler sjenerøst av KUNNSKAP og KOMPETANSE.  Man deler også problemer når de oppstår. Og finner løsningene sammen - uten å skylde på hverandre.

Vi trener. Vi utfordrer. Vi reflekterer. Vi lærer.

Alaric arbeider med basis i prosess konsultasjon (Schein, 1986). Tanken er at man lærer best gjennom å hjelpe seg selv. Konsulentenes rolle er å bidra med prinsipper, prosess-forståelse og metoder. Prinsippene er de samme som gjelder for moderne ledelse. Metodene kan ledere selv bruke, i egen ledelse.

Ledelse i moderne organisasjoner foregår for en stor del i møter med faste team eller prosjektgrupper. Undersøkelser viser at konvensjonelle møter slik de forekommer i  dagens organisasjoner, ikke er effektive nok.  Effekten kommer gjennom god møteledelse og fasilitering. Men dette er ingen selvfølge. Gode møter krever kunnskap og øvelse. Her ligger vår spisskompetanse: Alaric lærer ledere og medarbeidere å arbeide mer effektivt SAMMEN.

Kan vi lede hverandre på samme måte som vi behandler våre kunder?

Ja, det samme gjelder åpenbart også overfor kunder og brukere: Man må være i stand til å skape de gode møtene.

Individuell oppfølging

Alaric arbeider også individuelt med ledere eller medarbeidere. Gjennom psykologisk veiledning og coaching styrker vi den personlige kompetansen. I samtalene blir det lagt et grunnlag for å utvikle bedre praksis – ferdighetstrening samtidig som man utfører vanlige oppgaver på jobb.

De fleste har hektiske dager. Derfor er det spesielt verdifullt med påminnelser og bevisstgjøring. Løsningen er Mebook - en digital støtte som Alaric sine konsulenter gjerne tar i bruk som del av leder- eller medarbeiderutvikling. For påminnelser og bevisstgjøring over tid. Lett å bruke både på smartphone og maskin.

Alle som arbeider med oppfølging og individuell kompetanse i virksomhetene, det være seg konsulenter, HR spesialister eller ledere, kan ha nytte av Mebook.  

Se under Sertifisering for opplæring og kurs. 

Som leder har man oversikt, men ikke innsikt i alt. De som sitter med innsikt slipper for sjelden til...så sitter du der i ”oversikten” og fatter beslutninger uten innsikt. I endringsfaser er det ekstra viktig å ha tett dialog mellom innsikt og oversikt. De som sitter i ”innsikten” må med i dialogen og få eierskap til løsningene. Mennesker som har fått være med å skissere løsningene, har ofte aksept for endringer.
— Kristin Skogen Lund, Aftenposten 3. januar 2016

Vil du lese mer om prosesskonsultasjon og storgruppemetodikk?