Back to All Events

GDQ SERTIFISERINGSKURS


I samarbeid med GDQ Associates AB tilbyr vi sertifiseringskurs innen GDQ, The Group Development Questionnaire. GDQ er et empirisk og statistisk signifikant instrument som måler gruppers effektivitet og utviklingsmuligheter. GDQ er utviklet av Dr. Susan Wheelan ved Temple University, Philadelphia, USA, Formålet med GDQ er å få et god innsikt i en gruppes effektivitet og produktivitet sammenlignet med andre grupper. Den viser konkret hvilke områder gruppen bør jobbe med i sin utvikling. Resultatene handler om gruppen som helhet, ikke individer. Fokus ligger på gruppens felles ansvar for sin utvikling. GDQ gir et utmerket grunnlag for fortsatt arbeid, enten på egenhånd eller med hjelp av en konsulent.

Forskning har vist en sterk sammenheng mellom resultat på GDQ og objektive mål som økt effektivitet, økt inntekt i privat sektor, karakterer på elevers resultater i skolesektoren, antall reddede liv innen sykehus. I Sverige har forskning vist sammenheng mellom GDQ resultat og individers helse, trivsel og mestringsopplevelse.

 Målgruppe

Kurset vender seg til interne og eksterne konsulenter som jobber med utvikling av grupper og team og som vil ha et evidensbasert instrument for å måle gruppers effektivitet samt gi konkrete råd om tiltak.

 Mål

Etter å ha gjennomgått sertifiseringskurset har du bruker-rett til å anvende GDQ målinger i arbeid med grupper.

 Innhold

Kurset er på 4 dager. Mellom dag 2 og 3 gjør man en egen GDQ test på en gruppe. Gruppen må man selv finne og det er fordelaktig om gruppen allerede er klar innen kursets start. (regn med ca 1 time til å gjøre kartleggingen av gruppen). Man må også mellom kursdag 3 og 4 sette av tid til regning av test-resultater samt ferdigstillelse av rapport. Det finnes en web-basert versjon av GDQ samt en papirutgave. I kurset kommer vi bare til å jobbe med papir versjonen. Dette for at deltagerne skal få en god forståelse for hvordan man regner fram resultatet og hvordan metodikken er oppbygd.

 Resultatene av målingene i gruppen vises dag 3 – 4 (som deltager skal du gjøre både en muntlig og skriftlig fremvisning)

 Litteraturen er på engelsk. 

Del I er 22 - 23 November

De lI 6 - 7 Desember

Ta gjerne kontakt med Egil Rasmussen på egil@alaric.no

Earlier Event: April 23
Storgruppe-metodikk